Függelék


R

Regresszió és t-próba bemutatása

#külső adatállományok olvasása
library(RODBC)
#változók ellátása cimkékkel
library(Hmisc)
#munkakönyvtár beállítása
setwd(”c:/R_pojects/”)
#kapcsolat definiálása
kapcsolat=odbcConnectExcel(”R_example.xls”)
#adatok beolvasása
DS=sqlFetch(kapcsolat,”data”)
#változók megcimkézése
label(DS$q3)=”Független változó pontszáma”
label(DS$r1)=”Függő_1 változó pontszám”
label(DS$r2)=”Függő_2 változó pontszám”
#faktor változó képzése numerikus típusból
DS$q3.factor=as.factor(DS$q3)
#változó megcimkézése
label(DS$q3.factor)=”Független kategorizált változó”
#faktor változó értékeinek megadása, a kétszer alkalmazott kód segítségével egyben átkódolás
levels(DS$q3.factor)=c(”Alacsony”,”Magas”,”Magas”)

#lineáris regresszió elkészítése
fit5=lm(DS$q3 ~ DS$r1)
#lineáris regresszió eredményének tárolása
sfit5=summary(fit5)
#lineáris regresszió eredményének kiírása egy szövegfájlba
capture.output(paste(”Független változó és függő_1 változó kapcsolatának vizsgálata lineáris regresszióval”), file=”stat_output.txt”, append=TRUE)
capture.output(sfit5, file=”stat_output.txt”, append=TRUE)
#jpeg fájl paramétereinek beállítása, grafikai kapcsolat megteremtése
jpeg(filename=paste(”r1q3_regr.jpg”), width=1800, height=1600,
pointsize=12, quality=300, bg=”white”, res=300, restoreConsole=TRUE)
#diagram elkészítése
sunflowerplot(DS$r1 ~ DS$q3, size=.08, main=”Független és függő_1 változók kapcsolata”,
ylab=”Független”, xlab=”Függő_1″,
sub=”Lineárs regresszió”, col=”darkblue”, seg.col=”red”, seg.lwd=2)
abline(fit5, col=”darkgreen”, lwd=2)
#külső grafikai kapcsolat lezárása
dev.off()

r1q3_regr

#független mintás t-próba futtatása
t.r1.q3=t.test(r1 ~ q3.factor, data=DS)
#független mintás t-próba eredményének kiírása egy szövegfájlba
capture.output(paste(”Független kategóriák és függő_1 kapcsolata t-próbával vizsgálva”), file=”stat_output.txt”, append=TRUE)
capture.output(t.r1.q3, file=”stat_output.txt”, append=TRUE)
#jpeg fájl paramétereinek beállítása, grafikai kapcsolat megteremtése
jpeg(filename=paste(”r1q3_ttest.jpg”), width=1800, height=1600,
pointsize=12, quality=300, bg=”white”, res=300, restoreConsole=TRUE)
#diagram elkészítése
boxplot(r1 ~ q3.factor, data=DS, main=”Elkerülési fokozat és családrajz kapcsolata”,
xlab=”Elkerülés”, ylab=”Családrajz”,
sub=paste(”t-statistic: “, round(t.r1.q3[[1]], 4),”     p-value: “,
round(t.r1.q3[[3]], 4)), col=”darkgreen”)
#külső grafikai kapcsolat lezárása
dev.off()

r1q3_ttest

Példában szereplő adatállomány: R_example.xls